تولید، فروش و تحویل ( شامل بارگیری و حمل و تخلیه ) مقدار 1800 ( یک هزارو هشتصد )تن کلرورفریک مایع با درجه خلوص 3± 40% براساس استاندارد 3601 ISIRI

مناقصه

22820/520073

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران 2- موضوع مناقصه : تولید، فروش و تحویل ( شامل بارگیری و حمل و تخلیه ) مقدار 1800 ( یک هزارو هشتصد )تن کلرورفریک مایع با درجه خلوص 3± 40% براساس استاندارد 3601 ISIRI 3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اسناد مناقصه مبلغ000ر700 (هفتصد هزار) ریال به شماره حساب 8474040409403 نزد بانک سامان شعبه تجریش کد 847 به نام شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران واریزو فیش مربوطه را با معرفی نامه معتبر حداکثرتاساعت 16روز شنبه مورخ 6/7/98 به دبیرخانه بازرگانی وقراردادهای مدیریت بهره برداری منطقه شرق واقع درتصفیه خانه 3و4 این شرکت به نشانی : تهران – حکیمیه –بلواربهار تحویل ونسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.. 4- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت 5- مبلغ برآورد قیمت : 000ر000ر000ر9 ( نه میلیارد ) ریال 6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 000ر000ر434( چهارصدو سی و چهار میلیون ) ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد : - چک بانکی تضمینی، ضمانت نامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب جاری شمـاره 1-1946533-4-139 نزد بانک سینا شعبـه فاطمی غربی به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران و یا ارائه گواهی مطالبات قطعی تایید شده مناقصه گر نزد شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران(به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد). 7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد : تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 21/7 /98 به دبیرخانه بازرگانی وقراردادهای منطقه شرق به نشانی مذکور. 8- زمان ومحل گشایش پیشنهادها : ساعت 10روز دوشنبه مورخ 22/7 /98 دفتربازرگانی وقراردادهای منطقه شرق. 9- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد. 10- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است 11-نشانیهای سایت اینترنتی به شرح ذیل:سایت این شرکت : (http://tww.tpww.co.ir) ،سایت ملی مناقصات :(http://iets.mporg.ir) ،سایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور: (http:www.nww.ir) شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران (سهامی خاص )

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.