انجام امور نظافت ساختمان ها ، امور آبدارخانه ها و امور فنی و اداری تاسیسات آب و فاضلاب منطقه شرق تهران وحرم مطهر امام خمینی (ره)

مناقصه

3290/22109

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

انجام امور نظافت ساختمان ها ، امور آبدارخانه ها و امور فنی و اداری تاسیسات آب و فاضلاب منطقه شرق تهران وحرم مطهر امام خمینی (ره)

                                               

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (با ارزیابی کیفی)

1-     نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب  تهران

2- موضوع مناقصه : انجام امور نظافت ساختمان ها ، امور آبدارخانه ها و امور فنی و اداری تاسیسات آب و فاضلاب منطقه شرق تهران وحرم مطهر امام خمینی (ره)

3- شرکت  کنندگان درمناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت درزمینه امورخدمات اداری وخدمات عمومی و همچنین صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی نیز باشند.

4- انجام خدمات از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.                                             

5- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اسناد مبلغ 000ر000ر1( یک میلیون ) ریال به حساب شماره  8474040409403 نزد بانک سامان   شعبه تجریش کد 847 به نام شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران واریز وفیش مربوطه را با معرفی نامه معتبر حداکثر تا ساعت 16روز چهارشنبه مورخ8/3/98 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی : تهران ،خیابان دکترفاطمی خیابان حجاب مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

6- جلسه بازدید وتوجیهی : شرکت‌کنندگان درمناقصه براساس‌تبصره 5ماده 1 اوراق شرایط مناقصه ازساعت8:00 الی 12:00 روز شنبه مورخ11/3/98 از محل های موضوع مناقصه  بازدید بعمل آورند. وسپس نسبت به شرکت در جلسه توجیهی در ساعت 14:00 همان روز در دفترامور تصفیه خانه  آب شماره 3و4 (واقع در تهران ، حکیمیه ، بلوار بهار ) اقدام نمایند

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 276ر963ر267ر1 (یک میلیاردودویست وشصت وهفت میلیون ونهصدو شصت وسه هزارو دویست وهفتادوشش)  ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب جاری شمـاره 1-1946533-4-139 نزد بانک سینا شعبه دکتر فاطمی غربی به نام شرکت تامین وتصفیه آب و فاضلاب تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

8- مهلت و محل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت12روز چهار شنبه مورخ 22/3/98به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

9- زمان ومحل گشایش پیشنهادها : ساعت: 30: 10روز سه شنبه مورخ 28/3/98 اموربازرگانی وقراردادها .

10- سایر اطلاعات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است

11- هزینه درج آگهی مناقصه در یک نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد 

12-نشانیهای سایت اینترنتی به شرح ذیل: سایت این شرکت: ( http://tww.tpww.co.ir)، سایت ملی مناقصات: (http://iets.mporg.ir) ، سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: ( http://www.nww.ir

                          شرکت تامین و تصفیه آب و  فاضلاب تهران

                                                                                        "  سهامی خاص "

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.