تهیه/تولید، فروش و تحویل (شامل ‌بارگیرى، حمل وتخلیه) تعداد 45 (چهل و پنج ) قلم انواع شیر آلات و متعلقات مربوطه

مناقصه

22820/72577

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران 2- موضوع مناقصه : تهیه/تولید، فروش و تحویل (شامل ‌بارگیرى، حمل وتخلیه) تعداد 45 (چهل و پنج ) قلم انواع شیر آلات و متعلقات مربوطه 3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اسناد مناقصه مبلغ 000ر700 (هفتصد هزار)ریال به شماره حساب 4303738562 نزد بانک ملت شعبه سازمان صنایع ملی کد 63545 به نام شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران واریزو فیش مربوطه را با معرفی نامه معتبر حداکثرتاساعت 16روز یکشنبه مورخ 10/4/97 به دبیرخانه بازرگانی وقراردادهای مدیریت بهره برداری منطقه شرق واقع درتصفیه خانه 3و4 این شرکت به نشانی : تهران – حکیمیه –بلواربهار تحویل ونسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.. 4- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت 5- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 120ر971ر444 ( چهارصدو چهل وچهار میلیون و نهصدو هفتادو یک هزارو یکصدو بیست) ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد : - چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب جاری شمـاره 1-1946533-4-139 نزد بانک سینا شعبه دکترفاطمی غربی به نام شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 6- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد : تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 24/4/97 به دبیرخانه بازرگانی وقراردادهای منطقه شرق به نشانی مذکور. 7- زمان ومحل گشایش پیشنهادها : ساعت 9روز دوشنبه مورخ 25/4/97 دفتربازرگانی وقراردادهای منطقه شرق. 8- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد. 9- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است 10- نشانیهای سایت اینترنتی به شرح ذیل:سایت این شرکت : (http://tww.tpww.co.ir) ،سایت ملی مناقصات :(http://iets.mporg.ir) ،سایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور: (http:www.nww.ir) شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران (سهامی خاص )

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.