نام و نام خانوادگی
سمت
مشخصات
 فریبرز صالحی
 مدیرعامل

 تلفن مستقیم:81752815

پست الکترونیک: F_salehi@tww.tpww.ir

محمد امیدی شایگان
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
تلفن مستقیم:88990174

پست الکترونیک:shayegan@tww.tpww.ir

حجت شفیعی شریف آباد معاونت بهره برداری
تلفن مستقیم:88955591

پست الکترونیک:shafiei@tww.tpww.ir

احسانعلی اسماعیلی معاونت مالی و پشتیبانی
تلفن مستقیم:88977644

پست الکترونیک: e.esmaeili@tww.tpww.ir

امیر اصغرزاده قوچانی
 معاونت مهندسی و توسعه 
 تلفن مستقیم:88973055

پست الکترونیک: asgharzadeh@tww.tpww.irتاریخ بروزرسانی : ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۴
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.