نام و نام خانوادگی
سمت
مشخصات
 فریبرز صالحی
 مدیرعامل

 تلفن مستقیم:81752815

پست الکترونیک: F_salehi@tww.tpww.ir

محمد امیدی شایگان
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
تلفن مستقیم:88990174

پست الکترونیک:shayegan@tww.tpww.ir

امیر اصغرزاده قوچانی
معاونت بهره برداری
تلفن مستقیم:88955591

پست الکترونیک:asgharzadeh@tww.tpww.ir

شهرام ذرخشانپور معاونت مالی و پشتیبانی
تلفن مستقیم:88977644

پست الکترونیک:derakhshanpour@tww.tpww.ir

نادر تبریزی
 معاونت فنی و مهندسی
 تلفن مستقیم:88973055

پست الکترونیک:tabrizi@tww.tpww.irتاریخ بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۳۲
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.