خطوط انتقال آب

جدول طول و جنس خطوط آبرسانی شهر تهران (متر)

جنس لوله

آبرسانی غرب

آبرسانی شرق

آبرسانی جنوب

آبگیر بیلقان

جمع کل

درصد تشکیل دهنده

فولادی

60077

149901

92216

33240x2

36867

4/54

بتنی

31605

32050

13907

31040x2

13964

6/20

داکتیل

72827

6750

90028

-

169605

25

کانال آب خام

13424

-

-

-

-

-

جمع

177933

188701

196151

128560

677921

100%

جمع کل

691345

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.