دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
  دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
  مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران
  مشاور مدیرعامل در امور برق
  قائم مقام مدیرعامل
  مشاور مدیر عامل در امور مالی، پشتیبانی و درآمد
  مشاور مدیر عامل
  دفتر تحصیل و تملک اراضی
  دفتر حقوقی
  دفتر درآمد و انشعاب خاص
  امور بازرگانی و قراردادها
  دفتر حراست و امور محرمانه
  دفتر ارزیابی مالی و حسابرسی
  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
  دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
  معاونت نظارت بر بهره برداری
  امور هماهنگی و کنترل آب و فاضلاب
  دفتر نظارت بر تاسیسات آب
  دفتر مدیریت مصرف و انرژی
  دفتر نظارت برق و تاسیسات
  دفتر کنترل کیفیت بهداشت آب
  معاونت مالی و پشتیبانی
  امور مالی
  امور اداری
  قسمت انبارها
  امور خدمات عمومی
  دفتر بهداشت،ایمنی و محیط زیست
  معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
  دفتر بهره وری منابع انسانی
  دفتر برنامه و بودجه
  دفتر پژوهش و بهبود بهره وری
  دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  مدیریت بهره برداری منطقه غرب
  امور آبرسانی غرب
  امور تصفیه خانه آب شماره 1 (جلالیه)
  امور تصفیه خانه آب شماره 2 (شهر زیبا)
  امور برق و تاسیسات غرب
  امور آبگیر بیلقان
  مدیریت بهره برداری منطقه شرق
  امور آبرسانی شرق
  امور برق و تاسیسات شرق
  امور تصفیه خانه آب 3و 4 (تهرانپارس)
  امور تصفیه خانه آب شماره 5 (سوهانک)
  مدیریت بهره برداری منطقه جنوب
  امور آبرسانی جنوب
  امور تصفیه خانه آب هفتم (ماملو)
  امور برق و تاسیسات جنوب
  برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.