اهداف و برنامه ها

سازی مناسب جهت ارتقاء جایگاه بانوان همکار در زمینه های مدیریتی ، آموزشی ، پژوهشی و ورزشی

تشکیل کارگروه امور بانوان

بانک اطلاعاتی جامع زنان  شرکت (داوران پژوهشی ، پژوهشگران ، ورزشکاران ، مدرسان و...)

شناسایی بانوان توانمند ومعرفی به کمیته جانشین پروری 

شناسایی و تقدیر از زنان شاخص برجسته به ویژه علمی ، پژوهشی و ورزشی و...

برگزاری کارگاه آموزشی / سمینار

شناسایی و بررسی مشکلات زنان در زمینه های مختلف و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر

نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با بانوان

ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی در آیین نامه ها به مشاور امور بانوان  در وزارت نیرو

            -       انجام طرح های تحقیقاتی

-       بررسی نظرات زنان در زمینه مشکلات شغلی

-       بررسی عوامل موثر در پیشرفت شغلی با نوان شرکت

-       میزان افسردگی خانم های شرکت و ارائه راهکار

فراهم نمودن شرایط لازم جهت افزایش مشارکت زنان در صنعت آ ب و فاضلاب 

ایجاد ارتباط با بانوان موفق در صنعت آ ب و فاضلاب با هدف بهره گیری از دستاوردهای علمی و....

برگزاری فعالیتهای مختلف جهت افزایش مشارکت بانوان همکاران و همسرتان همکاران مرد در مدیریت مصرف آب

حضور بانوان پژوهشگر در جشنواره های  و نمایشگاهها

       برنامه ریزی در راستای تحکیم بنیان خانواده همکاران

برگزاری جلسات  پرسش و پاسخ با مشاور امور بانوان وزارت نیرو

برگزاری جلسات سالیانه مشاور امور بانوان شرکت

    ترویج فرهنگ حجاب و عفاف  در بین همکاران

پیشنهاد نوع پوشش مناسب اداری برای بانوان همکار

برگزاری دوره های آموزشی حجاب و عفاف 

 برنامه ریزی برگزاری مناسبتهای ملی– مذهبی درحوزه بانوان باهمکاری شورای فرهنگی     

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.