ارزش ها

 

در رابطه با سهامداران : جلب اعتماد- شفافیت –پاسخگویی-جلب رضایت- تأمین منافع

در رابطه با کارکنان : عدالت- حفظ کرامت افراد - مشارکت - شایسته سالاری

در رابطه با پیمانکاران و مشاوران : خوش حسابی -تعامل - همدلی

در رابطه با نهادهای بالادستی : جلب اعتماد- شفافیت-پاسخگویی- جلب رضایت

در رابطه با مشتریان : جلب اعتماد - شفافیت- سلامت – پاسخگویی-جلب رضایت - تکریم

در رابطه با نهادهای برون سازمانی : جلب اعتماد – شفافیت – پاسخگویی - تعامل – همدلی - مشارکت

در رابطه با وظایف سازمانی : سلامت – پاسخگویی - حفظ کرامت افراد – مشارکت - دانش محوری

در رابطه با شهروندان : جلب اعتماد -  شفافیت- پاسخگویی-عدالت


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.