مناقصه و مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هانوع
22820/670999 ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
22820/617744 ۲۱ دی ۱۳۹۸ ۲۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
22820/566915 ۶ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
22820/520073 ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
22820/72577 ۲۵ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
22822/194225 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
22822/134399 ۷ آذر ۱۳۹۶ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
22822/130670 ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۳ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
22820/83803 ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
35896/910 ۶ دی ۱۳۹۵ مناقصه
30227/910 ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
24729/940 ۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
230015/940 ۵ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
20161/940 ۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
17630/940 ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
17633/940 ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
17479/940 ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
1438416 ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ۹ اسفند ۱۳۹۴ مناقصه
38364/940 ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ مناقصه
28079/940 مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.