استانداردهای وسایل حفاظت فردی

آیین نامه های حفاظت وبهداشت کار


آموزش ایمنی کارفرمایان ، پیمانکاران

ایمنی آزمایشگاه

ایمنی تصفیه خانه های آب وفاضلاب

ایمنی درآزمایشگاهها

ایمنی دستگاه های مخلوط کن وهمزن درکارگاهها

ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ

ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار

ایمنی لیفتراک

ایمنی مخازن آب واستخر

ایمنی مصرف سموم دفع آفات نباتی

ایمنی معادن

ایین نامه ایمنی در آزمایشگاهها

ایین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها

ایین نامه تاسیس مراکز بهداشت در کارگاهها

ایین نامه حفاظت فنی و بهداشتی در کارهای کشاورزی مربوط به سموم دفع افات نباتی

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها

ایین نامه حفاظتی صنایع چوب

ایین نامه حفاظتی ماشینهای سنگ زنی

آیین نامه حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

ایین نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ

ایین نامه علاتم ایمنی در کارگاهها

آیین نامه مقررات حفاظت ساختمان کارگاه

ایین نامه مقررات خفاظتی کارگاهها

ایین نامه مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

بازنشستگی پیش ازموعدومشاغل سخت وزیان آور

پرس های تزریقی پلاستیک ودایکاست

پرسکاری سردفلزات

پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

تاسیس مراکزبهداشت کاردرکارگاه ها

جوشکاری وبرشکاری گرم

حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

حفاظت درمقابل خطر پرتوهای یونساز

حفاظت درمقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

حفاظت وسایل حمل و نقل و جابه جا کردن مواد اشیا در کارگاهها

حفاظتی تاسیسات الکتریکی درکارگاه ها

حفاظتی حمل دستی بار

حفاظتی کاربا سموم دفع آفات درکارگاه ها

حفاظتی وسایل وحمل ونقل وجابحاکردن موادواشیاء درکارگاه ها

حفرچاه های دستی

حمل ونقل ، ذخیره سازی وتوزیع گازمایع

دستورالعمل اجرایی تشخیص مشاغل سخت وزیان آور

ریخته گری، اهنگری وجوشکاری

صنایع چوب

صنایع شیمیایی

علائم ایمنی درکارگاه

کارروی خطوط وتجهیزات برق دار

کارگاه های ساختمانی

کارهای سخت وزیان آور

کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

ماشین افزار

ماشین های سنگ زنی

ماشین های کشاورزی

ماشین های کنکاسور، خردکن وآسیاب

متن آئین نامه جدید مشاغل سخت وزیان آور

مقررات حفاظت در ریخته گری آهنگری و جوشکاری

مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها

مقررات حفاظتی ماشینهای افزار

مولدبخارودیگ های آب گرم

نحوه تشخیص وتائیدمشاوران فنی وخدمات ایمنی

وسایل حفاظت فردی

وسایل نقلیه

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۰۸
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.