نام و نام خانوادگی
سمت
مشخصات
 عزیز عالی نژاد
 مدیرعامل

 تلفن مستقیم:88980681

پست الکترونیک: Alinejad@tpww.ir

اکبر اسماعیلی
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
تلفن مستقیم:88990174

پست الکترونیک:a.esmaeili@tww.tpww.ir

 فریبرز صالحی
معاونت بهره برداری
تلفن مستقیم:88955591

پست الکترونیک:f_salehi@tww.tpww.ir

شهرام درخشان پور
معاونت مالی و پشتیبانی
تلفن مستقیم:88977644

پست الکترونیک:derakhshanpour@tww.tpww.ir

نادر تبریزی
 معاونت فنی و مهندسی
 تلفن مستقیم:88973055

پست الکترونیک:tabrizi@tww.tpww.irتاریخ بروزرسانی : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۲۷
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.